GUDEPOL KATALOG 2022

40 | GUDEPOL Separator woda-olej PCT Oil water separator PCT series PL | Korzyści handlowe: • Współpracuje ze wszystkimi wyrzutnikami kondensatu (elektryczne, elektromagnetyczne, mechaniczne). • Trzy modele pokrywające aż do 15 m3/min wydajności sprężarki oferuje elastyczność doboru wydajności sprężarki. • Filtracja na poziomie <10 ppm. • Separuje oleje mineralne oraz syntetyczne. GB | Commercial benefits: • Operates with all type condensate drains (both timer controlled and level sensed). • Three models covering up to 15 m3/min compressor capacity offering sizing flexibility. • Filtration of <10 ppm. • The filter removes mineral and synthetic oils. Korzyści techniczne: • Mała zajmowana powierzchnia. • Lekka i łatwa wymiana elementów. • Łatwy montaż i procedura konserwacji. • Próbka i test spustu badania/pomiaru wydobycia dla wartości ppm. • Wskaźnik bezpieczeństwa przepełnienia. • Możliwość podłączenia różnego typu wyrzutników. Technical advantages: • Small foot print. • Light and easy replacement of elements. • Simple installation and maintenance procedures. • Sample bottle and test drain for output testing/measuring the ppm value (indication). • Overflow safety indicator. • All type drains can be used in combination with the PCT. PL | Kondensat W czasie procesu sprężania powietrza przy pomocy sprężarek smarowanych olejem powstaje kondensat olejowo-wodny, który zawiera od 500 do 5000 mg oleju na litr kondensatu. Według obowiązujących przepisów zawartość oleju w kondensacie odprowadzanym do ścieków nie może przekraczać 15mg/litr. (Dziennik Ustaw nr 116 z dn. 10.12.91, poz. 503). UWAGA! Każde przedsiębiorstwo, które doprowadza do zanieczyszczenia środowiska naturalnego np. przez odprowadzenie do ścieków nieuzdatnianego kondensatu, musi się liczyć z finansowymi karami. Separator kondensatu PCT Separator PCT w zakresie separatorów woda/olej oddziela olej od kondensatu, generowany przez systemy sprężonego powietrza. PCT zapewnia wydajne oddzielnie oleju od kondensatu poprzez kierowanie skroplin przez różne etapy rozdzielania. Zasady funkcjonowania PCT W przypadku gdy kondensat wpływa do PCT, olej odfiltrowuje się za pomocą różnych elementów filtracyjnych. Separator kondensatu PCT wykorzystuje materiały adsorpcyjne, aby usunąć nadmiar oleju. Trwałość pierwszego stopnia filtracji PCT jest określona przez ilość usuniętego oleju, nie od ilości kondensatu. Element węglowy separatora jest wykorzystany tylko w celu końcowego oczyszczenia i zapewnia osiągnięcie docelowych wartości <10 ppm. Profesjonalna konstrukcja PCT jest niezwykle kompaktowa, lekka a zarazem maksymalizuje czynniki ergonomiczne podczas przeprowadzania rutynowej konserwacji. GB | Condensate During the compression process by using oil lubricated compressors is formed oil-water condensate which comprises from 500 to 5000 mg of oil per liter of condensate. According to the current regulations oil content in the condensate discharged to the wastewater must not exceed 15mg/liter. WARNING! Any company, which leads to pollutionenvironment eg. the discharge to the sewage does notthe treated condensate, must reckon with financial penalties. Condensate separator PCT The Separtor PCT range of oil/water separators separates oil from condensate, generated by compressed air systems. The PCT achieves efficient separation of oil from condensate by means of directing the condensate through various separation stages. Principle workings of the PCT As condensate flows in to the PCT, the oil is filtered out through various filtration elements.The PCT uses adsorption filter materials, instead of a weir, to remove the bulk of the oil. The life of the PCT first stage filtration element is determined by the amount of oil removed, not by the amount of condensate treated. The PCT carbon element is utilised only for final purification purposes and ensures that the targeted values of <10 ppm are achieved. The professional design of the PCT is incredibly compact and the elements are lightweight, maximising the ergonomic factors when carrying out routine maintenance. Typ Maksymalna absorpcjaoleju Nominalna wydajność sprężarki Wejście Wyjście Zawór testo- wy Wskaźnik przepełnienia Materiał obudowy Pełny recykling Type Maximum oil adsorption [l] Nom. compressor performance [Nm3/h] Inlet connections [Brass] Outlet connection [Brass] Test valve [Brass] Overflow indicator Housing material Total recyclable PCT-3 3 3 1/2" 1/2” PPC PCT-7 7 7 1/2" 1/2” PPC PCT-15 15 15 1/2" 1/2” PPC 3 | uzdatnianie • air treatment • separator woda-olej PTC / oil water separator PTC

RkJQdWJsaXNoZXIy MTIxOQ==